Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego m. in. przy pomocy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego powołanego przez starostę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwanego dalej „zespołem powiatowym”.

Zespół powiatowy wykonuje na obszarze powiatu następujące zadania.:

1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;

2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie zarządzania kryzysowego;

3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;

4) opiniowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego.

Posiedzenia Zespołu Powiatowego odbywają się w razie pojawienia się lub wystąpienia zagrożenia (sytuacji kryzysowej), także w zależności od potrzeb.

Skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Lp.Imię i nazwisko   Stanowisko Służbowe
 Stanowisko w Zespole
1. 2. 3. 4. 
Artur BIELIŃSKI Starosta Zgorzelecki Kierownik Zespołu 
Mirosław FIEDOROWICZ Wicestarosta  Zastępca Kierownika Zespołu 
Artur CZUŁAJEWSKI Komendant Powiatowy PSP Członek Zespołu 
Janusz LIPSKI Komendant Powiatowy Policji Członek Zespołu 
Andrzej TORBICZ Komendant Placówki Straży Granicznej  
w Zgorzelcu 
Członek Zespołu 
Andrzej  KELLNER p.o. Państwowego Inspektora Sanitarnego  Członek Zespołu 
Justyna DOBOSZ-RADYNO  Powiatowy Lekarz Weterynarii  Członek Zespołu   
 Magdalena  URBAN   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Członek Zespołu   
 Artur LIMANOWSKI  Kierownik SOR WS SP ZOZ w Zgorzelcu Członek Zespołu   
10 Tomasz GÓRAL  Starostwo Powiatowe – Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego  i Spraw Obronnych Członek Zespołu 
11 Piotr  PAWLAS Starostwo Powiatowe – Pomoc Administracyjna ds. ZK w Biurze Zarządzania Kryzysowego 
i Spraw Obronnych 
Członek Zespołu 
12 Zbigniew GÓRAL Prezes Grupy Wsparcia Ratownictwa Medycznego w Zgorzelcu Członek Zespołu